Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I LOV LAW

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem  dostępnym pod tym adresem https://ilovlaw.pl/polityka-prywatnosci/ („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. PODSTAWOWE ZASADY
 2. Administratorem danych osobowych jest Paula Oliwia Czaplarska- Gregorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Paula Oliwia Czaplarska- Gregorek, ul. Stacyjna 40A , 07 – 300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591737686, REGON 366087368.
 3. Kontaktując się Administratorem poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na stronie, dodając komentarze na blogu Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe.
 4. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby dane użytkowników były bezpieczne.
 5. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne a użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania swoich danych Administratorowi. Nie przekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np.  skontaktowania się ze Administratorem.
 6. Strona internetowa www.ilovlaw.pl wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.
 7. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych (Google Analytics), które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 8. Strona zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, LinkedIn.
 9. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies strony internetowej w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mailowym: ilovlaw@gmail.com
 1. DANE OSOBOWE
 2. Administratorem danych osobowych jest Paula Oliwia Czaplarska- Gregorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Paula Oliwia Czaplarska- Gregorek, ul. Stacyjna 40A , 07 – 300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591737686, REGON 366087368
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony danych oraz ich bezpieczeństwa. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Administrator informuje że nie wszystkie uprawnienie będą przysługiwać użytkownikowi bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Z żądaniem można zwrócić się do administratora pod adresem e-mail: ilovlaw@gmail.com o udostępnienie informacji o tym, jakie dane użytkownika są w posiadaniu Administratora oraz w jakich celach są przetwarzane.
 • PRZETWARZANIE DANYCH – CELE I PODSTAWY PRAWNE
 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz innych osób, których dane osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych, może dotyczyć: nazwy, imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP komputera, numeru konta bankowego, numer IP, numeru NIP, nazwy i adresu prowadzenia działalności gospodarczej, danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych podanych przez daną osobę.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania strony internetowej www.ilovlaw.pl mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt. Dane są przetwarzane w celu kontaktu – podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a, RODO (zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu). Dane będą przetwarzane po zakończeniu kontaktu w usprawiedliwionym celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO).
  2. tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.
  3. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO (prawnie uzasadniony interesu administratora).
  4. wykorzystywanie cookies na stronie ilovlaw.pl – podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a, RODO (zgoda użytkownika).
  5. zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook – uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
  6. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie – art. 6 ust. 1 lit. f,
  7. wysłanie newslettera – w celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 zgody użytkownika udzielonej administratorowi przed zapisaniem się na newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
  8. zarządzanie kontem i rejestracja Użytkownika – podanie danych w celu założenia konta (tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer NIP) jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia zamówienia. Celem przetwarzania danych są: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) cele archiwalne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez administratora przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych przekazanych podczas założenia konta użytkownika niektóre z praw nie będą przysługiwać.
  9. złożenie zamówienie i wykonanie umowy sprzedaży/ umowy o dostarczeniu usług cyfrowych – podanie danych (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP) jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Celem przetwarzania danych są: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez administratora przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą przysługiwać np. nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.
  10. realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy – w przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy należy przekazać dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są celem realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z RODO
 2. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 3. prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny
 4. prawo dostępu do danych
 5. prawo do sprostowania danych osobowych
 6. prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 9. prawo do przenoszenia danych
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 11. Zgodnie z przepisami prawa nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.
 1. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzysta Administrator w związku z prowadzeniem sklepu internetowego oraz dokonywaniem publikacji na stronie internetowej ilovlaw.pl
 3. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 4. na terenie Unii Europejskiej:
  • pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  • Google Ireland Limited – w celu korzystania z poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery firmy Google;
  • Mailchimp – wysyłanie newslettera, w którym, Administrator informuje o nowych produktach lub usługach i w innych podobnych celach/działaniach, które uzna za interesujące lub wartościowe dla Użytkownika.
  • podmioty, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej lub sklepu na rzecz Administratora mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika np. pomoc techniczna IT, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, operator pocztowy,
 5. poza terytorium Unii Europejskiej:
  • Google Analitics – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie;
  • Facebook, Instagram – wtyczki społecznościowe, system komentowania, dzielenia się/udostępniania treści;
  • WordPress– system umożliwiający komentowanie udostępnionych na mojej stronie treści.
  • Woocommerce – silnik e-sklepu internetowego zbierające dane dot. płatności oraz danych osobowych płatnika.
 6. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 1. NEWSLETTER
 2. Dostawcą usługi newsletter jest Mailchimp. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera.
 3. Dane podane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 4. Podane dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania newslettera na podstawie udzielonej przez zgody oraz w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie uzasadnionego interesu administratora (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 6. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera”.
 7. Po skorzystaniu z tego prawa i wypisaniu się z newslettera dane dotyczące subskrypcji usługi newslettera będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 roku w celu konieczności obrony przed potencjalnymi roszczeniami i jest to uzasadniony interes administratora danych.
 8. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogą być przekazywane następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.
 9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.
 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • PLIKI COOKIES
 1. Strona internetowa www.ilovlaw.pl używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze administratora („cookies” własne), które wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta administrator („cookies” zewnętrzne).
 4. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.
 5. Strona internetowa wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony.
 6. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania informacji poufnych.
 7. Strona internetowa www.ilovlaw.pl wykorzystuje następującą technologię śledzącą: Google Analytic – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy statystyk niniejszej strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników i ich głównym celem jest udoskonalenie i rozwój strony.
 • LOGI SERWERA
 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 6. Publikowane treści (w formie tekstowej oraz audiowizualnej) nie stanowią porady prawnej.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści udostępnionych na stronie: www.ilovlaw.pl. Celem uzyskania pomocy w postaci kompletnej i rzetelnej porady prawnej skontaktuj się z prawnikiem.
 8. Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień publikacji konkretnego materiału, chyba, że zostało wskazane inaczej.
 9. Treści umieszczone na stronie www.ilovlaw.pl oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych przez podmioty trzecie (Facebook, Instagram) są przejawem własnej intelektualnej twórczości Pauli Oliwi Czaplarskiej- Gregorek, chyba że wskazano inaczej.
 10. Wszystkie treści umieszczone na stronie www.ilovlaw.pl stanowią przedmiot praw autorskich Pauli Oliwii Czaplarskiej- Gregorek, która nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez wyraźnej, uprzedniej zgody.
 11. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 13 września 2020 r.