Dzisiejszy post jest wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ powstał z wyjątkową Kobietą. To mój pierwszy gościnny post ale z całą pewnością nie ostatni.  Jeśli obserwujecie mnie jakiś czas wiecie jak bardzo staram się wspierać inne kobiety i pokazać, że można być w jednej branży, szanować się i wspierać. Przedstawiam Wam Agnieszkę, która jest na II roku aplikacji Radcowskiej w Izbie Gdańskiej. Nie pamiętam kiedy miałyśmy pierwsze zetknięcie ze sobą ale pamiętam, że gdy zaczęłyśmy rozmawiać od razu coś kliknęło. Wbrew temu co Agnieszka napisała w BIO swojego profilu uważam, że ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i jest taką Kobietą, na której warto się wzorować i która w mojej ocenie powinna być autorytetem dla młodych prawniczek. Lubię jej wypowiedzi, jej lekkość pisania i sposób w jaki przedstawia swoje opinie na różne tematy. Polecam zapoznać się z nimi. Namawiam ją do regularnego pisania i mam nadzieję, że w końcu kiedyś mi się to uda. Uważam bowiem, że młody świat prawniczy potrzebuje takiego wzoru Kobiet jakim jest Agnieszka. Jeśli zastanawialiście się jakie są różnice pomiędzy aplikacją adwokacką a radcowską to przedstawiamy Wam kompleksowe opracowanie na ten temat.

 1. EGZAMIN WSTĘPNY

APLIKACJA ADWOKACKA I RADCOWSKA

          Egzamin wstępny odbywa się raz w roku, pod koniec września. Jest to test jednokrotnego wyboru, liczy 150 pytań z kilkudziesięciu (zazwyczaj min. 50) różnych dziedzin prawa z wykazu aktów prawnych opublikowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Opłata za egzamin w 2019 r. wyniosła 1125 zł.

 1. EGZAMIN ZAWODOWY

APLIKACJA ADWOKACKA  RADCOWSKA

          Egzamin radcowski odbywa się raz w roku, pod koniec marca. Składa się z pięciu części pisemnych i odbywa się w ciągu czterech dni. Do rozwiązania są zadania z bloku karnego, cywilnego, gospodarczego (na każde przewidziano 6h) oraz zadanie z zakresu prawa administracyjnego i zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (8h na oba zadania). Na egzaminie można korzystać z aktów prawnych, orzecznictwa i komentarzy. Opłata za egzamin w 2019 r. wyniosła 1800 zł.

 1. PLAN SZKOLENIA

APLIKACJA ADWOKACKA

 • I rok obejmuje warsztaty z przedmiotów: Etyka, historia i wykonywanie zawodu adwokata; Prawo karne/Postępowanie karne,

 • II rok obejmuje warsztaty z przedmiotów: Prawo cywilne/ postępowanie cywilne, Prawo rodzinne, Prawo europejskie, Prawo konstytucyjne, Prawo pracy, Prawo ubezpieczeń społecznych,

 • III rok aplikacji obejmuje warsztaty z przedmiotów: Prawo podatkowe, Prawo administracyjne, Procedura administracyjna, Prawo europejskie, Prawo gospodarczo-handlowe, Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, Prawo konkurencji,

           Zajęcia repertytoryjne: Etyka adwokacka, zasady wykonywania zawodu, Konstrukcja apelacji w sprawie cywilnej, Konstrukcja apelacji w sprawie rodzinnej, Konstrukcja apelacji w sprwie karnej, Konstrukcja umowy (prawo-gospodarczo-handlowe), Konstruowanie skargi do WSA i skargi kasacyjnej do NSA,

APLIKACJA RADCOWSKA

 • I rok obejmuje 99 h wykładów i 141 h ćwiczeń z przedmiotów: Etyka i historia zawodu; Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo pracy, Prawo ubezpieczeń społecznych.

 • II rok obejmuje 111 h wykładów i 129 h ćwiczeń z przedmiotów: Etyka; Prawo rodzinne i opiekuńcze, Blok karny – KK, KPK, KKS, KW, KPW, Prawo gospodarcze, Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

 • III rok aplikacji 86 h wykładów i 154 h ćwiczeń z przedmiotów: Etyka, Blok administracyjny – KPA, PPSA, PUSA, prawo finansowe i podatkowe, Prawo UE i prawa człowieka, Sztuka prezentacji i przekonywania, Retoryka, erystyka, etykieta w wykonywaniu zawodu, Marketing usług prawniczych i komunikacja z klientem.

 1. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

APLIKACJA ADWOKACKA

          Zajęcia odbywają się  na I roku 2 razy w tygodniu następnie od maja – 1 raz w tyg i trwają zazwyczaj od 16:30-16:45 do 19-19:45. Obecność na zajęciach szkoleniowych  jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona na pisemny wniosek aplikanta, który należy przedstawić nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny nieobecności i wgrać za pomocą e-dziennika. Łączna liczna nieobecności nieusprawiedliwionych przekraczająca 16 jednostek godzinowych w danym roku szkoleniowym stanowi podstawę do niedopuszczenia aplikanta do sprawdzianu lub kolokwium przez okręgową radę adwokacka. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi przyczynę nieobecności. Zgodnie z § 22 ust. 2 pkt a) Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej, nie zalicza się roku szkoleniowego w przypadku, gdy aplikant opuścił w ciągu roku szkoleniowego zajęcia w wymiarze większym niż określony w § 18 ust. 3 ww. Regulaminu, tj. większym niż 16 jednostek godzinowych lub ponad 3 miesiące cyklu szkolenia, nawet z przyczyn usprawiedliwionych.

APLIKACJA RADCOWSKA

           Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają średnio od 6 do 7 godzin. Moje wypadają na godziny popołudniowe, zwykle od 14:15 do 19:30 lub 20:30. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Mamy do wykorzystania 54h dozwolonych nieobecności. Przekroczenie limitu może skutkować nawet usunięciem z listy aplikantów, ale za zgodą prowadzących zajęcia możemy odrabiać ponadprogramowe nieobecności na zajęciach w innej grupie.

 1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI/ ZATRUDNIENIE

APLIKACJA ADWOKACKA

          Zatrudnienie aplikanta lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w ściśle określonym zakresie wymaga zgody Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Aplikant rozpoczynający aplikację adwokacką i zatrudniony w stałym miejscu albo prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Do czasu wyznaczenia patrona, zgoda na zatrudnienie wydawana jest tymczasowo a aplikant zobowiązany jest do złożenia zgody patrona po jego wyznaczeniu. Przy zmianie zatrudnienia każdorazowo potrzebna jest zgoda Dziekana na nowe zatrudnienie. Zatrudnienia u patrona, nie wymaga zgoda Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej a aplikant zobowiązany jest jedynie przekazać tylko informację o tym zatrudnieniu do Działu Szkolenia. Zalecane jest zatrudnienie aplikanta w charakterze prawnika. ORA w Warszawie nie wyraża zgody na zatrudnienie w sądach na stanowisku asystenta sędziego czy w organach ścigania wymiaru sprawiedliwości. Podjęcie innego zajęcia bez zgody Dziekana lub brak powiadomienia o zmianach dotyczących wykonywania tego zajęciach może być podstawą wszczęcia przeciwko aplikantowi postępowania dyscyplinarnego

APLIKACJA RADCOWSKA

          Możemy być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wchodzić w stosunku zlecenia, dzieła, świadczenia usług, pracować w jednostkach administracji państwowej, kancelariach radców prawnych, adwokatów, radców i adwokatów, spółkach, a także prowadzić własną działalność gospodarczą. W przypadku zastępstw procesowych musimy dysponować upoważnieniem wystawionym przez radcę prawnego.

 1. KOLOKWIA I SPRAWDZIANY

APLIKACJA ADWOKACKA

 • I rok: marzec – sprawdzian ustny z historii adwokatury, ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy prawo o prokuraturze, ustawy prawo o adwokaturze, warunków wykonywania zawodu adwokata i etyka zawodu adwokata (losujemy 4 pytania w tym 1 kazus z etyki), październik – kolokwium roczne – apelacji karna (lub opinia prawna o braku podstaw do sporządzenia apelacji)

 • II rok luty – weryfikacja wiedzy: postepowanie cywilne nieprocesowe, marzec – konkurs krasomówczy

kwiecień – weryfikacja wiedzy prawo cywilne: pozew lub odpowiedź na pozew

październik – weryfikacja wiedzy: prawo rodzinne/spadkowe

październik – kolokwium roczne apelacja cywilna (lub opinia prawna o braku podstaw do sporządzenia apelacji)

 • III rok – kwiecień sprawdzian z prawa i postepowania administracyjnego w formie pracy domowej

wrzesień – sprawdzian z prawa gospodarczo-handlowego w formie pracy domowej.

          Kolokwia sporządzamy na własnych komputerach lub odręcznie (według osobistych preferencji) Kolokwium trwa 6h. Na kolokwium można korzystać z lexa i legalisa (są na komputerach udostępnionych przez ORA) oraz  z własnych papierowych komentarzy, orzecznictwa i tekstów ustaw. Nie można mieć metodyk i wzorów pism.

APLIKACJA RADCOWSKA

 • I rok : prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kolokwium w formie ustnej, losujemy 3 pytania – dwa z prawa pracy (pula liczy 141 pytań) i jedno z ubezpieczeń (pula liczy 52 pytania);

prawo cywilne – sporządzenie umowy cywilnoprawnej; postępowanie cywilne – sporządzenie apelacji lub opinii o jej niecelowości – w praktyce opinia chyba nie występuje.

 • II rok: prawo rodzinne i opiekuńcze – sporządzenie pozwu;

blok karny – sporządzenie apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia prywatnego – w praktyce zawsze jest apelacja; prawo gospodarcze – kolokwium w formie ustnej, losujemy 3 pytania z puli 246;

prawo handlowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne – sporządzenie pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej – w praktyce zawsze pozew.

 • III rok: zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego – kolokwium w formie ustnej, losujemy 3 pytania z puli 211;

blok administracyjny – sporządzenie skargi do WSA lub skargi kasacyjnej albo opinii o niecelowości.

Od 2019 r. mamy w końcu możliwość zdawania kolokwiów na komputerze, wcześniej sporządzaliśmy prace odręcznie. Możemy korzystać jedynie z papierowych tekstów ustaw, nie mamy dostępu do lexa lub legalisa. Kolokwia pisemne trwają 3h.

 1. PRAKTYKI

APLIKACJA ADWOKACKA

          Obligatoryjnymi zajęcia praktyczne (praktyki) w jednostkach sądu (cywilne, karne, gospodarcze/rodzinne i opiekuńcze oraz pracy i ubezpieczeń społecznych) odbywają się w okresie od marca do maja danego roku, zaś praktyki w prokuraturze odbywają się we wrześniu danego roku. W ramach wydziału cywilnego, karnego i prokuratury zajęcia trwają miesiąc i należy odbyć 8 spotkań natomiast pozostałe 2 wydziały po 4 zajęcia w ciągu 2 tyg. Konkretne dni umawia się z sędzią/prokuratorem, do którego jesteśmy przydzieleni. Aplikanci nie mogą ingerować w harmonogram ustalony przez wyznaczonych przez prezesów sądów koordynatorów praktyk, samowolnie zmieniać się miejscami praktyk (sądami) czy zmieniać terminy praktyk. Praktyki z okresu studiów wyższych nie stanowią podstawy do zwolnienia z praktyk zawodowych. Odbycie praktyk w jednostkach sądu i prokuratury jest obligatoryjne w ramach 1 roku aplikacji adwokackiej i stanowi jedną z przesłanek zaliczenia 1 roku szkolenia.

APLIKACJA RADCOWSKA

I rok:

– 14 zajęć w kancelariach;

– 26 zajęć w sądach (zaliczamy wszystkie wydziały) i prokuraturach

W ramach praktyk musimy wziąć udział w trzech rozprawach sądowych przed uzyskaniem możliwości występowania aplikanta przed sądem tj. w ciągu pierwszych 6 miesięcy odbywania aplikacji.

II rok

– 40 zajęć w kancelariach, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach.

III rok:

– 40 zajęć w kancelariach, biurach prawnych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach – z czego co najmniej 24 zajęcia w kancelariach.

 1. PATRONAT

APLIKACJA ADWOKACKA I RADCOWSKA

Aplikację odbywa się pod patronatem radcy prawnego/ adwokata. Patrona można wybrać albo wnieść o przydzielenie z

urzędu. Patron nie musi być naszym pracodawcą, ale jesteśmy zobowiązani do wykonywania zadań pisemnych pod jego kierownictwem. Dwa razy w roku (w przypadku aplikacji adwokackiej 1 raz) Patron składa opinię z przebiegu patronatu do Izby.

 1. OPŁATY

APLIKACJA ADWOKACKA I RADCOWSKA

Opłata za aplikację w roku 2019 wyniosła 5.850,- zł. Płatność można rozłożyć w przypadku aplikacji radcowskiej na dwie lub sześć rat. Natomiast w przypadku aplikacji adwokackiej jest opcja opłaty jednorazowej lub w 4 ratach. Dodatkowo opłacamy składki członkowskie – w przypadku aplikacji radcowskiej w wysokości 20 zł miesięcznie, w przypadku aplikacji adwokackiej w wysokości 50 zł miesięcznie.

1 myśl na “APLIKACJA ADWOKACKA I RADCOWSKA – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE, post napisany wraz z aplikantem radcowskim Agnieszką Morawską”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.